Algemene Voorwaarden

ID|Casting bemiddelt ten behoeve van opdrachtnemers enerzijds, zoals representatives*, visagisten, stylisten, fotografen, filmproducenten en locatiehouders, en opdrachtgevers** anderzijds. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van ID|Casting van toepassing op elke gesloten overeenkomst en op alle door ID|Casting verleende diensten, vervulde opdrachten/producties of andere verrichte werkzaamheden.

* Onder representatives wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedereen die op voorstel en door bemiddeling van ID|Casting deelneemt aan een opdracht als representative/model, acteur/trice, mannequin/dressmen, host(ess), promotioneel gastheer/gastvrouw, artiest, (edel)figurant en andere representatieve functies.

** Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder natuurlijk rechtspersoon (zoals reclamebureau, marketeer, fotograaf, producent, importeur/agent, TV-omroep en beursorganisatie, evenementenbureau of enig ander bedrijf), waarmee ID|Casting in een contractuele rechtsrelatie treedt naar aanleiding van een opdracht/productie, waarvoor gebruik wordt gemaakt van de diensten van ID|Casting.

1. Tarieven
1.a) Tarieven voor professionals, partijen en productie(management) worden per project vastgesteld.
1.b) Tarifering & toeslagen voor representatives gelden voor o.a.:
- het gebruik van het materiaal voor meer dan één medium*
- het gebruik van het materiaal in meer dan in één land
- het gebruik van het materiaal dat qua formaat of vormgeving afwijkt zoals tussen
ID|Casting en de opdrachtgever overeengekomen
- het gebruik van het materiaal langer dan 1 jaar
- opname(n) in lingerie/ondergoed/nachtkleding
- opname(n) die plaatsvinden tussen 20:00 - 08:00 uur en in het weekend
- opname(n) waarvan langer gebruik wordt gemaakt dan de afgesproken termijn.
1.c) Toeslagen worden op aanvraag door ID|Casting aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
1.d) Indien enigerlei toeslag per kalendermaand of andere termijn verschuldigd is, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele termijn van de faciliteit of het materiaal gebruikt gemaakt.
1.e) Representative kan een verruiming van het gebruik of de periode anders dan eerder overeengekomen nimmer (tegen vergoeding) weigeren.
1.f) Wanneer representative komt te overlijden na de productie maar voor of tijdens de campagne/buy-out periode, mag de klant het beeldmateriaal, tot het einde van de afgesproken periode, (blijven) gebruiken.
1.g) Naast de tarieven worden reiskosten à € 0,25/km en parkeerkosten in rekening gebracht, voor zowel representatives als andere opdrachtnemers/professionals.
1.h) Voor zowel representatives als fotografen, filmproducenten, visagisten, stylisten, locatiehouders etc. geldt een toeslag van:
25% voor werk tussen 20:00 - 08:00 uur,
50% voor werk tussen vrijdag 20:00 uur en maandag 08:00 uur.
* Onder medium verstaan we onder andere (in alfabetische volgorde): aanplakbiljetten, abri’s, affiches, ansichtkaarten, bedrijfsfilms, billboards, Boomerangkaarten, brochures, commercials, displays, flyers, posters (in winkels en/of daarbuiten), showcards, stickers, visitekaartjes, televisie, verpakkingen en interactieve media zoals bannering en internet.

2. Duur
- Voor de duur van een productie geldt het volgende:
4 uur bij een halve dag, 8 uur bij een hele dag voor fotografie,
5 uur bij een halve dag, 10 uur bij een hele dag film.
- Opdrachtnemers kunnen worden geboekt vanaf 2 uur, voor een halve dag of hele dag.
- Bij een boeking korter dan een halve dag wordt reistijd in rekening gebracht.
- Bij een dagboeking wordt een uitloop van een eerste uur niet berekend. Bij verdere uitloop wordt, vanaf het eerste uitloopuur, het normale uurtarief berekend, waarbij een gedeelte van een uur als vol uur telt.

3. Agencyfee en omzetbelasting
- Al onze tarieven zijn exclusief € 0,25 reiskosten en eventuele parkeerkosten, 20% agencyfee (met een minimum van € 75,- per bemiddeling, per opdrachtnemer, dienst en een minimum van € 150,- per locatie) en 21% BTW.
- Bij spoedboekingen (tot 4 werkdagen voor aanvang van de shoot) of boekingen die in het weekend verwerkt dienen te worden, berekenen we 30% agencyfee.
- Indien ID|Casting - na bevestiging aan opdrachtnemer, partner of locatie - door veranderingen in het concept/script, productiedatum, aanvangstijd etc., extra werkzaamheden (zoals het opnieuw checken van de beschikbaarheid, het maken van een nieuwe modelselectie etc.) moet verrichten, zal hiervoor een extra uurtarief van € 75,-/uur worden berekend.

4. Boekingen
- De door de opdrachtgever resp. opdrachtnemer en ID|Casting ondertekende of per e-mail bevestigde opdracht is bindend voor alle partijen.
- Opdrachtnemer is verplicht ID|Casting, voor aanname van een opdracht, te informeren over de status van zijn portfolio. Indien nodig dient direct een update aangeleverd te worden.
- Opdrachtnemer is verplicht ID|Casting, voor aanname van een opdracht, in kennis te stellen van eerder verrichte opdrachten die mogelijk conflicterend zijn voor opdrachtgever.
- Opties op opdrachtnemers dienen uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd om uitgevoerd te kunnen worden.
- ID|Casting ontvangt van opdrachtgever, ten minste 36 uur voor aanvang van de opdracht, een callsheet met alle benodigde informatie (het overeengekomen tijdstip, aard en duur van de opdracht/setting, kleding en/of visagiewensen en geboekte opdrachtnemers/diensten) voor de opdrachtnemers.
- Opdrachtnemer dient ontvangst en inhoud van de callsheet na eigen controle te bevestigen aan ID|Casting (info@idcasting.nl) uiterlijk binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht.
- Voldoet opdrachtnemer niet aan de gestelde eisen/voorbereiding of bij een representative aan de uitstraling zoals bekend bij ID|Casting, en kan hierdoor de productie geen doorgang vinden, dan worden eventuele gemaakte annuleringskosten en/of extra productiekosten doorberekend aan betreffende opdrachtnemer.
- Arriveert opdrachtnemer of partner niet op de afgesproken aanvangstijd, dan is deze verplicht hiervan direct melding - met opgaaf van reden - te doen bij opdrachtgever (contactpersoon) en bij ID|Casting. Bij het uitblijven van een goede reden voor vertraging, is ID|Casting gerechtigd de fee van representative/partner met 20% te verminderen, welke vervolgens als tegemoetkoming bij opdrachtgever in mindering wordt gebracht.

5. Verzetten productiedatum door opdrachtgever
Bij een eerste keer verzetten van een productiedatum door opdrachtgever wordt de volgende vergoeding - voor opdrachtnemer(s), partner(s) en/of locatie(s) - berekend:
5.1 Bij > 72 uur voor aanvang: geen consequenties (*zie ook 5.7).
5.2 Bij 72-48 uur voor aanvang: 20% van het overeengekomen honorarium.
5.3 Bij 48-24 uur voor aanvang: 30% van het overeengekomen honorarium.
5.4 Bij 24-12 uur voor aanvang: 40% van het overeengekomen honorarium.
5.5 Bij 12 uur tot aanvang: 50% van het overeengekomen honorarium.
5.6 Bij een volgende keer verzetten, geldt > 72 uur 20%, bij 72-48 uur 30%, bij 48-24 uur 40%, bij 24-12 uur 50% en bij < 12 uur/bij aanvang 60% van het overeengekomen honorarium.
5.7 * In alle bovenstaande gevallen geldt dat ID|Casting de kosten voor extra werk- zaamheden - zoals het opnieuw checken van de beschikbaarheid van de opdracht- nemers - in rekening brengt tegen € 75,-/uur met een min. van € 75,- excl. BTW.

6. Annulering productie door opdrachtgever
Bij een volledige annulering van een productie - na akkoord door opdrachtgever (ook per e-mail) - wordt aan opdrachtgever de volgende vergoeding berekend:
6.1 Bij annulering langer dan 72 uur voor productiedatum:
- voor opdrachtnemer, partner of locatie: 25% van het overeengekomen honorarium
- voor ID|Casting: 100% van de totale agencyfee (20% over het totale honorarium)
6.2 Bij annulering binnen 72-48 uur voor productiedatum:
- voor opdrachtnemer, partner of locatie: 50% van het overeengekomen honorarium
- voor ID|Casting: 100% van de agencyfee (20% over het totale honorarium)
6.3 Bij annulering binnen 48-24 uur voor productiedatum:
- voor opdrachtnemer, partner of locatie: 75% van het overeengekomen honorarium
- voor ID|Casting: 100% van de agencyfee (20% over het totale honorarium)
6.4 Bij annulering binnen 24 uur tot aanvang van de productie:
- voor opdrachtnemer, partner of locatie: 100% van het overeengekomen honorarium
- voor ID|Casting: 100% van de agencyfee (20% over het totale honorarium)
6.5 Annuleert een opdrachtnemer, partner of locatiehouder binnen 72 uur voor aanvang van de opdracht, dan worden de extra selectiekosten à € 75,- excl. BTW berekend.

7. Communicatie
- Het is opdrachtgever en -nemer (representatives, professionals of locatiehouders) niet toegestaan, direct of indirect, zonder goedkeuring of buiten medeweten van ID|Casting om, na eenmaal door haar in contact te zijn gebracht, elkaar te benaderen en zonder de bemiddeling van ID|Casting rechtstreeks met elkaar te communiceren/contracteren.
- Het is opdrachtgever en -nemer niet toegestaan tarieven/verdiensten te overleggen.
- Het is opdrachtnemer niet toegestaan om het gemaakte beeldmateriaal - op welke manier ook - te publiceren, wanneer daar geen toestemming voor is van opdrachtgever.
- Wordt aan bovenstaande voorbij gegaan, dan dienen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer per opdracht/overtreding een vergoeding van € 1.500,- te voldoen aan ID|Casting.

8. Betaling opdrachtgever
- Indien niet anders bepaald in de begroting, dienen betalingen binnen 21 dagen na factuurdatum te worden voldaan op het bankrekeningnummer van ID|Casting (NL26RABO0126836205 t.n.v. ID|Designers).
- Indien de opdrachtgever niet binnen 2 werkdagen na ontvangst factuur heeft gereageerd, wordt deze geacht akkoord te zijn met de inhoud van de factuur.
- Voor de factuurdatum wordt standaard 1 dag na productiedatum aangehouden.
- De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor tijdige betaling van de factuur, ook indien deze ter hand wordt gesteld aan derden.
- Indien de betaling van de factuur niet binnen de termijn van 21 dagen na dagtekening plaats vindt, zal ID|Casting een eerste herinnering sturen binnen 14 dagen na vervaldatum. Bij een 2e herinnering (binnen 14 dagen na de 1e herinnering) is ID|Casting gerechtigd € 15,- administratiekosten in rekening te brengen.
- Mocht betaling alsnog uitblijven, dan komen alle door ID|Casting gemaakte (incasso)kosten, al dan niet voor of namens de opdrachtnemer gemaakt ter effectuering van zijn/haar rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde advocaat of deurwaarder, voor rekening van de opdrachtgever.

9. Betaling opdrachtnemer
- Opdrachtnemer dient na het verrichten van de opdracht, de factuur digitaal te sturen naar info@idcasting.nl o.v.v. naam klant, productiedatum, productielocatie, het afgesproken gebruik, de duur van het gebruik en de landen waarin het beeldmateriaal gebruikt wordt.
- Opdrachtnemer dient bij een eigen bedrijf KvK- en BTW-nummer op de factuur te vermelden.
- Opdrachtnemer dient als particulier gebruik te maken van een verloningsbureau naar keuze (bedrag excl. BTW). De eventuele administratiekosten hiervoor zijn voor eigen rekening.
- Is er geen samenwerking met een verloningsbureau en betreft het een eenmalige opdracht, dan kan ID|Casting een voorbeeld betaalbewijs aanleveren. Voor de verwerking hiervan en de IB47 aangifte brengen we € 10,- administratiekosten in mindering.
- Opdrachtnemer dient facturatie uiterlijk binnen 6 maanden na de productiedatum te verzorgen. Hierna komt betreffende gage te vervallen.
- Opdrachtnemer wordt voor zijn/haar werkzaamheden betaald, direct nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan. Dit is in de regel binnen 1 à 3 maanden.
- Bij het uitblijven van betaling door opdrachtgever is ID|Casting als bemiddelaar nimmer hoofdelijk aansprakelijk te stellen door opdrachtnemer, voor eventuele schade geleden uit het niet – gedeeltelijk of geheel - voldoen van facturen door opdrachtgever.
- Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in zijn/haar Belastingaangifte(n), zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belastingen e.d. zorg dragen en is gehouden ID|Casting te vrijwaren van aanspraken van de Belastingdienst en/of uitkeringsinstanties sociale zekerheid e.d. ter zake.

10. Aansprakelijkheid
- Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn zelf aansprakelijk/verplicht verzekerd voor schade of verlies van welke aard ook, ontstaan tijdens of verband houdend met de opname(n)/werkzaamheden, met inbegrip van schade ontstaan door ongevallen, invaliditeit en overlijden op weg van en naar de opnameplaats alsook tijdens de opname(n)/werkzaamheden.
- Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of verlies geleden door de opdrachtnemer of ID|Casting, tijdens of verband houdend met de opdracht(en) en/of de werkzaamheden/opnamen.
- Indien de via ID|Casting geboekte opdrachtnemer de overeenkomst met de opdrachtgever niet of gebrekkig nakomt, kan ID|Casting de eventuele schade doorberekenen aan opdrachtnemer.
- De opdrachtnemer is verplicht zelf verzekerd te zijn voor kosten van ziekten en voor arbeidsongeschiktheid.
- Mocht voor een productie een vergunning benodigd zijn en is deze niet door opdrachtgever aangevraagd waardoor de productie tussentijds wordt stilgelegd, dan wordt deze situatie gezien als een annulering (ter plaatse) van de opdracht. De hiermee verband houdende kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
- ID|Casting fungeert als intermediair tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij (totaal)producties gecoördineerd door ID|Casting, blijven alle partijen zelf hoofdelijk aansprakelijk voor het leveren van een perfect eindproduct. Eventuele schade toegebracht door nalatenschap van opdrachtgever of opdrachtnemer zal door ID|Casting doorberekend worden aan de in gebreke stellende partij.

11. Materiaal
- De opdrachtgever is niet gerechtigd foto-, film- en/of ander materiaal van de opdrachtnemer voor andere doeleinden te gebruiken dan overeengekomen in de offerte.
- Opdrachtnemer zal het gemaakte beeldmateriaal niet eerder publiceren dan afgesproken, ook niet middels social media kanalen, You Tube, eigen website etcetera.
- De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. Hiervoor gelden speciale tarieven.
- Indien het door de productie geleverde foto- of filmmateriaal bij de opdrachtgever in ongerede raakt, zullen de hieruit voortvloeiende kosten in zijn geheel voor rekening komen van de opdrachtgever.
- Het door opdrachtgever verstrekte (beeld)materiaal aan de opdrachtnemer, mag alleen op de manier gebruikt worden zoals geaccordeerd door opdrachtgever. Mocht dit op enige andere wijze worden gebruikt door opdrachtnemer, dan zullen eventuele kosten van het niet meer kunnen gebruiken van het betreffende materiaal, voor rekening komen van opdrachtnemer.
- Met het insturen/online (laten) plaatsen van portfoliomateriaal gaat opdrachtnemer akkoord met het eventuele gebruik van dit materiaal voor marketingdoeleinden, filmpjes etcetera ter promotie van opdrachtnemer en ID|Casting.

12. Veiligheid en reputatie
- De opdrachtnemer verklaart dat in zijn/haar leven naar beste weten geen gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die schade kunnen berokkenen aan de goede naam en reputatie van de opdrachtgever en ID|Casting productions.
- De opdrachtnemer verklaar nimmer in aanraking geweest te zijn met politie en Justitie. In het geval hier wel sprake van is, dient Opdrachtnemer hiervan melding te maken binnen 2 dagen na inschrijfdatum.

13. AVG
Opdrachtgever, opdrachtnemer en partners verklaren bij het geven, aannemen en/of meewerken aan een opdracht/productie akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, de Privacy Statement, de Cookiewet en alle verdere eisen conform de AVG. De originele wettekst vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): (EU) Wettekst AVG (pdf)

14. Geschillenregeling

- Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en/of opdrachtnemer enerzijds en ID|Casting anderzijds, of tussen opdrachtgever enerzijds en opdrachtnemer anderzijds zouden ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Tilburg.

© ID|Casting 2019

ID|Casting productions
Mob +31 (0)6 19198000

Privacystatement
Disclaimer
Algemene voorwaarden