Algemene Voorwaarden

Algemeen en definities
ID|Casting, verder “ID” genoemd, voert in opdracht van derden, verder “opdrachtgever van ID” genoemd, casting- en/of productiewerkzaamheden uit, verder “opdracht ID”.

Onder opdrachtgever van ID wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon zoals, maar niet beperkt tot reclamebureaus, marketeers, fotografen, producenten, importeurs/agenten, TV-, omroep- en beursorganisaties, voor wie ID een opdracht ID vervult.

Voor het ter beschikking stellen van talenten, freelancers en faciliteiten sluit ID overeenkomsten met opdrachtgevers van ID enerzijds, en overeenkomsten met talenten, freelancers en derden anderzijds, deze laatste overeenkomsten verder “boekingen” genoemd.

Talenten, freelancers en derden tezamen worden verder “opdrachtnemers”genoemd. Op de boekingen met hen zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van ID van toepassing.

Onder talenten worden in deze inkoopvoorwaarden verstaan: modellen, (edel)figuranten, (semi-)acteurs, artiesten, hosts- en hostesses en andere representatieve functies, verder “talenten” genoemd.

Onder freelancers worden in deze inkoopvoorwaarden o.a. verstaan visagisten, stylisten, fotografen en filmproducenten, verder “freelancer(s)” genoemd.

Onder faciliteiten worden in deze inkoopvoorwaarden verstaan locaties, diensten en materialen, waarvoor opdrachten worden verleend aan “faciliterende derden“.

Het resultaat van een boeking, bestaande uit foto-, film- en/of ander materiaal, verder “beeldmateriaal” genoemd, ontstaan tijdens een productie, verder “productie” genoemd, wordt door de opdrachtgever van ID gebruikt, dit gebruik verder “beeldgebruik” genoemd, onder met ID overeengekomen voorwaarden, o.a. met betrekking tot land, het medium en de duur van het beeldgebruik.

Onder medium wordt onder meer verstaan (in alfabetische volgorde); aanplakbiljetten, abri’s, affiches, ansichtkaarten, bedrijfsfilms, billboards, (Boomerang en andere) kaarten, brochures, commercials, corporate films, displays, flyers, (gevel-)pos, posters (in en/of buiten winkels), showcards, stickers, stoepborden, visitekaartjes, televisie/TVC, verpakkingen en interactieve media online zoals eigen website, social, YouTube en bannering op websites van derden.

Afhankelijk van het soort boeking ontvangt de opdrachtnemer, vooraf overeengekomen vergoedingen, verder “vergoedingen” genoemd, bestaande uit: (werk)tarieven, in voorkomende gevallen aangevuld met een buy-out.

1. Portfolio
1.1 Met het insturen/online (laten) plaatsen van portfoliomateriaal gaat opdrachtnemer akkoord met het eventuele gebruik van dit materiaal voor marketingdoeleinden ter promotie van de opdrachtgever van ID, de opdrachtnemer en ID.
1.2 Voorts gaat opdrachtnemer akkoord met het optimaliseren van het ingestuurde portfoliomateriaal door ID, bijvoorbeeld middels toevoeging of vervanging van Facebook en/of Instagram foto’s van opdrachtnemer.
1.3 Het inschrijfgeld (à € 75,-) wordt eenmalig verrekend bij een eerste opdracht.

2. Vergoedingen
2.1 Tarieven: de hoogte van (werk)tarieven voor talenten, freelancers en faciliteiten is afhankelijk van de productieduur, en is in geval van beperkt beeldgebruik, zoals vooraf gespecificeerd in de aanvraag per e-mail, inclusief het gebruik van dat beeldmateriaal.
2.2 Buy-out: is een aanvullende vergoeding voor ruimer gebruik van het beeldmateriaal. Deze vergoeding, indien van toepassing, wordt vastgesteld a.d.h.v. het medium, de duur van het gebruik van het beeldmateriaal en het land waarvoor het beeldmateriaal is overeengekomen, e.e.a. zoals vooraf gespecificeerd in de aanvraag per e-mail.
2.3 Alle vergoedingen worden vooraf per boeking overeengekomen.
2.4 Indien niet anders aangegeven zijn de vergoedingen gecalculeerd inclusief eventuele reis- en parkeerkosten. Is de vergoeding excl. reiskosten, dan kan hiervoor een vergoeding van €0,21/km worden berekend.
2.5 Alle vergoedingen vermeld in deze voorwaarden zijn excl. 21% Btw.
2.6 Het is opdrachtnemer niet toegestaan over vergoedingen en betalingen contact te hebben met de opdrachtgever van ID en/of met andere opdrachtnemers van ID.

3. Duur van de productie
3.1 Voor de duur van een productie geldt het volgende:
- fotografie en locaties: 4 uur voor een halve dag, 8 uur voor een hele dag
- film: 5 uur voor een halve dag, 10 uur voor een hele dag.
3.2 Opdrachtnemers kunnen worden geboekt voor de duur vanaf 2 uur of meer, en voorts voor een halve of hele dag (of langer op aanvraag).
3.3 Bij een halve dagboeking wordt uitloop tot een half uur niet vergoed. Bij een dagboeking wordt een uitloop tot 1 uur niet vergoed. Bij verdere uitloop (> 1 uur) wordt, vanaf het eerste uitloopuur, het normale uurtarief vergoed, waarbij een gedeelte van een uur als vol uur telt.

4. Beeldgebruik
4.1 Tenzij anders overeengekomen geldt als termijn waarop de buy-out voor het beeldgebruik per medium is gebaseerd, standaard 1 jaar binnen Nederland.
4.2 Het door een opdrachtgever van ID uitsluitend, via ID aan de opdrachtnemer te verstrekken (beeld)materiaal, mag door deze opdrachtnemer alleen op de manier gebruikt worden zoals vooraf door deze opdrachtgever van ID, via ID geaccordeerd.
4.3 Mocht beeldmateriaal zonder toestemming vooraf, op enige andere wijze direct of indirect worden gebruikt door opdrachtnemer, dan zullen eventuele kosten van het daardoor minder of volledig onbruikbaar geworden beeldmateriaal, in rekening worden gebracht aan de opdrachtnemer.
4.4 Het is opdrachtnemer niet toegestaan opdrachtgever van ID direct of indirect te benaderen met betrekking tot het opvragen van het beeldmateriaal.
4.5 Het is opdrachtnemer niet toegestaan om gemaakt beeldmateriaal - op welke manier ook - te publiceren, zonder toestemming van de opdrachtgever van ID, die uitsluitend vooraf via ID aangevraagd en verkregen moet zijn.
4.6 Het is de verantwoordelijkheid van het talent zelf om na de afgesproken gebruiksperiode het verdere gebruik van het beeldmateriaal te checken. Bij langer gebruik dan afgesproken dient het talent zich direct tot het ID te wenden.
4.7 Wanneer er sprake is van verlenging van het beeldgebruik na de eerste gebruiksperiode óf uitbreiding van het beeldgebruik, zal ID met opdrachtgever een nieuwe buy-out bespreken. Deze zal in verhouding tot het eerdere afgesproken buy-out bedrag zijn.
4.8 Een talent kan een verruiming van het gebruik van het beeldmateriaal nimmer weigeren indien hij/zij daarvoor, in redelijke verhouding tot zijn/haar eerder overeengekomen buy-out, wordt gecompenseerd.
4.9 Talenten verlenen door het aanvaarden van de opdracht toestemming aan de opdrachtgever om zijn/haar beeldmateriaal tot het einde van de overeengekomen periode (blijven) gebruiken, indien hij/zij onverhoopt na de productie maar vóór of tijdens de periode van beeldgebruik komt te overlijden.

5. Boeking
5.1 De door de opdrachtnemer en ID ondertekende of per e-mail bevestigde boeking is bindend. Met de boeking zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van kracht.
5.2 Talenten zijn verplicht om ID, vóór aanname van een boeking, te informeren over de status van het portfolio. Indien nodig dient direct een update aangeleverd te worden.
5.3 Talenten zijn verplicht om ID, vóór aanname van een opdracht, in kennis te stellen van eerder verrichte opdrachten die mogelijk conflicterend zijn voor opdrachtgever van ID.
5.4 Het is opdrachtnemer na acceptatie van een boeking niet toegestaan, tot aanvang van de productie, wijzigingen in zijn of haar uiterlijk aan te (laten) brengen.
5.5 De opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever van ID, voor aanvang van de opdracht, een callsheet met alle benodigde informatie zoals overeengekomen tijdstip, plaats, aard en duur van de opdracht/setting(s), kleding- en/of visagiewensen en verder geboekte opdrachtnemers/diensten. De opdrachtnemer dient na controle het callsheet, uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst, voor wat betreft inhoud en kennisname ervan aan ID via e-mail aan info@idcasting.nl te bevestigen.

6. Verzetten productiedatum door opdrachtgever van ID
6.1 Onverlet en in aanvulling op het hierboven bepaalde, geldt het volgende:
Bij een éérste keer verzetten van een productiedatum door opdrachtgever van ID wordt het volgende aan opdrachtnemer vergoed, tenzij vooraf anders overeengekomen, bijvoorbeeld in geval van een goedweerboeking:
- bij > 48 uur voor aanvang geen vergoeding, bij 48-24 uur 30%, bij 24-12 uur 40%, bij 12 uur voor/bij aanvang 50% van het werktarief.
Bij een tweede keer verzetten van een productiedatum door opdrachtgever van ID geldt:
- bij > 48 uur voor aanvang 25%, bij 48-24 uur 50%, bij 24-12 uur 75% en bij < 12 uur voor/bij aanvang 100% van het werktarief.
6.2 Meerkosten gemaakt door ID voor het opvragen van nieuwe beschikbaarheid worden bij het verzetten van de productiedatum in rekening gebracht (€ 75,-/uur).

7. Annulering productie na boeking door opdrachtgever van ID
7.1 Bij een volledige annulering na boeking door opdrachtgever van ID, geldt het volgende:
bij > 5 werkdagen voor aanvang 25% van de overeengekomen vergoedingen conform art. 1.1-3, bij 5-2 dagen voor aanvang 50%, bij 48-24 uur 75%, bij < 24 uur voor/bij aanvang 100%.

8. Annulering productie door opdrachtnemer
8.1 Arriveert een opdrachtnemer te laat op de afgesproken aanvangstijd of helemaal niet (no show), dan is deze verplicht hiervan - onder opgaaf van reden - onverwijld melding te doen, allereerst bij de in het callsheet aangegeven contactpersoon van de betreffende productie en vervolgens aan ID. Het werktarief van de opdrachtnemer zal bij geheel wegblijven zonder geldige overmachtsgrond niet worden uitbetaald, of bij te laat komen proportioneel worden verminderd. Eventueel daardoor ontstane schade zal aan opdrachtnemer worden doorberekend.
8.2 Annuleert een talent, freelancer of faciliterende derde binnen 72 uur voor aanvang van de opdracht zonder geldige overmachtsgrond, waardoor ID vervanging heeft moeten regelen, dan worden aan talent, freelancer of faciliterende derde de extra (selectie)kosten met een minimum van € 75,- excl. Btw in rekening gebracht.
8.3 Voldoet een opdrachtnemer bij de aanvang van de productie niet aan de gestelde eisen/voorbereiding of, ingeval van een talent, niet aan de uiterlijke kenmerken zoals bekend bij ID bij aanname van de boeking, en kan hierdoor de productie geen doorgang vinden, dan worden eventueel gemaakte extra kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot selectie- en productiekosten, aan de betreffende opdrachtnemer doorberekend met een minimum van € 75,- excl. Btw.

9. Concurrentie
Opdrachtnemer dient zich, na eenmaal door ID in contact gebracht te zijn met opdrachtgever van ID, te onthouden van alle contacten met de opdrachtgever van ID, welke het oogmerk hebben om daarmee aan ID concurrerende activiteiten te ontwikkelen.

10. Facturering door en betaling aan opdrachtnemer
10.1 Opdrachtnemer dient na het verrichten van de opdracht, zijn/haar factuur digitaal te sturen naar info@idcasting.nl o.v.v. naam van de opdrachtgever van ID, productiedatum/data, productielocatie, het afgesproken beeldgebruik waaronder het medium, de duur van dat gebruik en de landen waarin het beeldmateriaal gebruikt wordt.
10.2 Ingeval van een eigen bedrijf dient de opdrachtnemer het KvK- en Btw-nummer daarvan op de factuur te vermelden.
10.3 Opdrachtnemer dient zo nodig gebruik te maken van een verloningsbureau naar keuze. De eventuele administratiekosten hiervoor zijn voor zijn of haar rekening.
10.4 Indien geen sprake is van een eigen bedrijf of inschakeling van een verloningsbureau dan biedt ID de mogelijkheid gebruik te maken van een (voorbeeld) betaalbewijs. ID verzorgt in dat geval een IB47 aangifte waarvoor zij € 15,- administratiekosten in rekening brengt.
10.5 Opdrachtnemer dient facturatie uiterlijk binnen 6 maanden na de productiedatum te verzorgen. Hierna komt de betreffende gage van rechtswege te vervallen.
10.6 Opdrachtnemer wordt voor zijn/haar werkzaamheden betaald, indien en zodra de opdrachtgever van ID ten volle aan zijn/haar financiële verplichtingen m.b.t. de opdracht tegenover ID heeft voldaan.
10.7 In alle bovenstaande gevallen blijft opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor het doen van zijn of haar IB-aangifte.

11. Aansprakelijkheid
11.1 ID fungeert uitsluitend als intermediair tussen opdrachtgever van ID en opdrachtnemer. Bij (totaal)producties, gecoördineerd door ID, blijven alle daaraan deelnemende partijen zelf hoofdelijk aansprakelijk voor het leveren van een perfect eindproduct.
11.2 Indien de via ID geboekte opdrachtnemer onjuiste informatie (heeft) verstrekt dan wel de overeenkomst met ID niet of gebrekkig nakomt, dan is de opdrachtnemer aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, daaronder begrepen eventuele schadeclaims van de opdrachtgever van ID.
11.3 De opdrachtnemer is verplicht zelf alle nodige verzekeringen af te sluiten, zoals wettelijke aansprakelijkheid, ziektekosten en arbeidsongeschiktheid.
11.4 De opdrachtnemer is zelf aansprakelijk, en verplicht verzekerd, voor schade of verlies van welke aard ook, ontstaan tijdens of verband houdend met de (productie)werkzaamheden, met inbegrip van schade ontstaan door ongevallen tijdens deze werkzaamheden, alsook voor invaliditeit en overlijden op weg van en naar de productielocatie.
11.5 De opdrachtnemer is zelf aansprakelijk voor alle eventuele door hem tijdens de productie veroorzaakte schade.
11.6 ID is nimmer aansprakelijk voor het eventuele uitblijven van betaling door opdrachtgever van ID.
11.7 Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in zijn/haar Belastingaangifte(n), zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belastingen zorg dragen en vrijwaart ID voor aanspraken van de Belastingdienst en/of uitkeringsinstanties, sociale zekerheid etcetera.

12. Veiligheid en reputatie
12.1 De opdrachtnemer verklaart dat in zijn/haar leven naar beste weten geen gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die schade kunnen berokkenen aan de goede naam en reputatie van de opdrachtgever van ID en/of aan ID.
12.2 De opdrachtnemer zal, indien hij met politie of Justitie in aanraking komt of is geweest, dit onmiddellijk aan ID melden.

13. AVG
Opdrachtnemer verklaart door het geven, aannemen en/of meewerken aan een opdracht/ productie, akkoord te zijn met deze Algemene Inkoopvoorwaarden, het Privacy Statement, de Cookiewet en alle wettelijke regelgeving conform de AVG. Voor de volledige wettekst wordt hierbij verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): (EU) Wettekst AVG (pdf).

14. Voorwaarden bij boeking van portfolioshoots, trainingen of workshops
14.1 Facturen dienen vóór aanvang van de shoot, training of workshop te zijn voldaan.
14.2 Restitutie na (termijn)betaling is niet mogelijk. Bij het verzetten van een shoot, training of workshop ongeacht de rede, geldt het volgende: bij > 5 werkdagen voor aanvang kosteloos, bij 5-2 dagen voor aanvang 20%, bij 48-24 uur 30%, bij < 24 uur voor/bij aanvang 50%. Hierop brengen we 50% in mindering op vertoon van een doktersverklaring.
14.3 Portfolioshoots en trainingsdagen dienen binnen 4 maanden na boeking te worden ingepland. Ook voor het Casting Business Program worden de modules binnen een tijdsbestek van 4 maanden ingepland voor een zo optimaal mogelijke leercurve.
14.4 Cadeaubonnen hebben een geldigheid van 6 maanden na uitgifte door ID.
14.5 Bij een portfolioshoot geldt dat de beelden volledig rechtenvrij gebruikt mogen worden ten behoeve van het portfolio binnen de castingbranche. Voor ander/commercieel gebruik op (zakelijke) websites, ook op websites van derden, verwijzen we naar de tarieven voor een Branding Shoot.
14.6 Het beeldmateriaal is niét afgekocht voor commercieel gebruik door derden en/of het promoten van producten voor derden. Deze tarieven zijn volledig afhankelijk van de breedte en de duur van het gebruik, en kunnen bij interesse opgevraagd worden bij de maker of ID.
14.7 Extra portfoliofoto's zijn bij te bestellen en kosten € 25,- excl. Btw per stuk.
14.8 Voor beeldselectie bij een portfolioshoot door ID|Casting berekenen we € 50,- excl. Btw.
14.9 Er kunnen geen rechten (op boekingen) worden ontleend aan het volgen van een portfolioshoot, training of workshop bij ID.
14.10 Met het boeken van een portfolioshoot, gaat het talent akkoord met het door de maker en ID on- en offline beeldgebruik voor promotie- en marketingdoeleinden voor onbepaalde tijd.

15. Geschillenregeling
Op alle Inkoop overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen opdrachtnemer en ID mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

Onze Algemene Voorwaarden voor opdrachtnemers worden meegestuurd bij iedere aanvraag.

© ID|Casting 2024

ID|Casting productions
info@idcasting.nl
Mob +31 (0)6 19198000

Privacystatement
Disclaimer
Algemene voorwaarden